Výchovný poradce

Mgr. Lisková Jaroslava

Kontakt: 317 843 136, 774 085 787

Konzultační hodiny:

čtvrtek 9:40 - 10:00 hod. pro žáky (po předchozí domluvě kdykoliv)

          15:10 - 16:00 hod. pro rodiče (po předchozí domluvě kdykoliv)

Výchovný poradce – činnosti a kompetence

 1. Volba povoláni
 2. Péče o děti s vývojovými poruchami
 3. Kázeňské přestupky
 4. Pomoc žákům nadaným a talentovaným

1. Volba povolání

 • zjistit profesní zájem žáků
 • účast žáků a rodičů na „Přehlídce škol“
 • seznámit žáky s možností volby povolání
 • besedy o studijních a učebních předmětech
 • informovat žáky o dnech otevřených dveří na SŠ a SOU
 • zajistit včasné a správné vyplnění přihlášek na SŠ a SOU
 • vyhodnotit přijímací řízení

2. Péče o děti s vývojovými poruchami

 • spolupráce s PPP Vlašim, učiteli a rodiči
 • sledovat materiály k dané tématice (školení)
 • individuální pohovory s žáky, rodiči
 • poskytování konzultací a odborných informací pedagogům a rodičům
 • spolupráce při vypracování individuálních plánů pro integrované děti
 • vedení databáze integrovaných žáků, kontrola vyšetření, odborné posudky k integraci
 • soustřeďování odborných zpráv o klientech PPP, SPC

3. Kázeňské přestupky

 • spolupráce s rodiči žáků, třídními učiteli, ředitelem školy a ostatními vyučujícími
 • sledovat udělená výchovná opatření (důtky, snížená známka z chování) a jejich účinnost
 • spolupracovat s PPP Vlašim, Policií ČR

4. Pomoc žákům nadaným a talentovaným

 • umožnit zapojení do soutěži (olympiády, sportovní soutěže)
 • sledovat jejich rozvoj v rámci vyučováni i mimo vyučování

 

Přijímací řízení na SŠ

https://www.to-das.cz/aktualne-prijimaci-zkousky-zmeny-2023-24/#close-cc

www stránky a kontakty na SPC a ŠPZ

www stránky SPC Benešov
www stránky ŠPZ Koloběžka