Metodik prevence pro 1. stupeň

Mgr. Veronika Schickerová

Kontakt: schickerova.veronika@zsvorlina.cz

Konzultační hodiny: dle potřeb žáka i rodičů

Náplň práce školního metodika prevence

 • tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
 • monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
 • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
 • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence
 • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, PPP, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
 • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity, násilí, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, vandalismu, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
 • prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností
 • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd. 
 • prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti
 • poskytování informačních a metodických materiálů
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.