Školní poradenské pracoviště

ŠPP je součástí školy, jejímž úkolem je poskytovat primární poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům učitelům školy podle Vyhlášky č. 27/2016 Sb. O vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných, v platném znění.

Pracovníky ŠPP jsou výchovný poradce, speciální pedagogové, školní metodici prevence, školní psycholog a skupinový psychoterapeut. Na tyto pracovníky se mohou obracet zájemci o konzultace, individuální pomoc při řešení problémů, konfliktů apod., o podporu při studijních potížích nebo při hledání nejlepší studijní cesty atd. Žák, zákonný zástupce nezletilého žáka nebo učitel se mohou se svým požadavkem obrátit na kteréhokoliv pracovníka ŠPP. Ten zajistí odbornou pomoc v rámci svých kompetencí nebo případ předá dalším pracovníkům ŠPP, případně zprostředkuje pomoc školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra apod.).

 

Dokumenty

Souhlas s poskytováním poradenských služeb

 

Pedagogicko - psychologická poradna

pracoviště Vlašim, Velíšská 116, budova SPŠ

telefon: 607 071 474

e-mail: hejna@pppsk.cz

 

pracoviště Benešov, Černoleská 1997

telefon: 317 722 904; 737 764 262

e-mail: benesov@pppsk.cz

 

SPC A PPP Koloběžka

Toto zařízení pracuje jako pedagogicko - psychologická poradna a speciálně - pedagogické centrum.


pracoviště Vlašim, Základní škola Vlašim, Březinská 1702

telefon: 734 589 000 (PhDr. Monika Drdová)

e-mail: hbrylova@spzkolobezka.cz (Hana Brýlová)