Školní psycholog

Mgr. Karel Pich

Kontakt: pich.karel@zsvorlina.cz

Konzultační hodiny pro žáky :

ÚT 7.00 - 8.00 hod. (po předchozí domluvě kdykoliv)

tel. 737 570 132 (služební telefon)

konzultační hodiny pro učitele dle dohody

přítomnost šk. psychologa ve škole: úterý, středa, čtvrtek

 

Pracovní náplní školního psychologa budou zejména tyto činnosti:

Standardní činnosti školního psychologa

 1. Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.
 2. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.

I. Diagnostika a depistáž

 1. Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 2. Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách.
 3. Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků.
 4. Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
 5. Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 6. Screening, ankety, dotazníky ve škole.

II. Konzultační, poradenské a intervenční práce

 1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření, pomoc při reedukaci a při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení.
 2. Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení.
 3. Krizová intervence (i při náročných životních situacích) a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 4. Prevence školního neúspěchu žáků, zejména samostatné provádění náročných činnosti v oblasti nápravy a vedení žáků s rizikem školní neúspěšnosti.
 5. Kariérové poradenství u žáků.
 6. Techniky a hygiena učení pro žáky.
 7. Skupinová a komunitní práce s žáky.
 8. Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 9. Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 10. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 11. Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí.
 12. Podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení.
 13. Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání.

III. Metodická práce a vzdělávací činnost

 1. Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 2. Metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a tvorba metodických materiálů.
 3. Metodická pomoc třídním učitelům.
 4. Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, konzultace a metodické vedení.
 5. Účast na pracovních poradách školy.
 6. Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, zejména výchovného poradce, školního metodika prevence a třídních učitelů.
 7. Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 8. Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
 9. Besedy a osvěta zákonným zástupcům.
 10. Prezentační a informační činnost.
 11. Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.