Školská rada

Tento orgán se v Základní škole Vorlina Vlašim, příspěvková organizace, skládá ze tří zástupců školy, tří zástupců zřizovatele a tří zástupců zákonných zástupců žáků a má určené dle § 168 z. č. 516/2004 Sb., školský zákon, tyto pravomoci:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

 

Složení školské rady od června 2020:

Zástupci z řad rodičů:  Petra Rajmanová, Eva Dušková, Stanislav Šmejkal - předseda

Zástupci z řad učitelů: Blanka Horálková, Soňa Davisová, Edita Dvořáková

Zástupci z městského úřadu: Karel Kroupa, Alena Polesná, Blanka Šmídová

 

Zápisy z jednání školské rady