O škole

 

Základní škola Vorlina Vlašim, příspěvková organizace je úplnou základní školou, kde se vzdělává více než 650 žáků. 

Nabízíme:

 • metody rozvoje studijních a osobnostních dovedností (Metoda instrumentálního uvědomování a metodika Skills Builder)
 • metodu Hejného matematiky v jedné z paralelních tříd na 1.stupni
 • využívání digitálních technologií ve výuce (22 interaktivních tabulí, práce s tablety ve třídách, digitální přípravy, počítačové pracovny, projektory, 3D tisk, robotika atd.)
 • důraz na výuku cizích jazyků (týdenní výuka anglicky mluvících studentů, nabídka pobytových zájezdů do Anglie, výuka s rodilými mluvčími)
 • podporu čtenářství (čtenářské dílny, klub)
 • projektové vyučování na I. i II.stupni
 • intenzivní výuku tělesné výchovy 
 • maximální podporu žákům s handicapem (individuální vzdělávací programy, péče speciálního pedagoga, asistentů pedagoga)
 • podporu jednotlivců i skupin (školní psycholog, skupinový terapeut, sociální pedagog)
 • důraz na rozvoj pracovních dovedností (předmět Člověk a svět práce)
 • podporu účasti žáků na soutěžích a olympiádách
 • výuku náboženství
 • přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky
 • kvalitní výchovné poradenství a okamžité řešení výchovných problémů
 • aktivní školní parlament
 • sedm oddělení školní družiny (6:30 - 17:00 hod.)
 • mnoho zájmových kroužků ve spolupráci s MěDDM Vlašim přímo ve škole (logopedická prevence, program Maxík, šachy, keramika, atletická přípravka, florbal, odbíjená)
 • spolupráci s institucemi v regionu (návštěvy muzea, kina, KD Blaník, Ekocentra, středních škol, dopravního hřiště, bezpečnostních složek)
 • využívání odborných pracoven (pro cizí jazyky, humanitní předměty, přírodopis, chemii, fyziku,  hudební výchovu, výtvarnou výchovu, výuku vaření), dílen, keramické dílny, knihovny, tělocvičen a krásného venkovního areálu
 • výuku lyžování prostřednicím lyžařských kurzů pro žáky 7., 8. a 9. ročníků
 • zapojení do projektů Ovoce do škol, Mléko do škol