Instrumentální obohacování (MIU)

Od roku 2016 naše škola používá program Metoda instrumentálního uvědomování (MIU) v rámci předmětu Instrumentální obohacování v 4. - 9. ročníku 1 hodinu týdně. Zároveň metody tohoto programu používají učitelé v některých 1., 2. a 3. třídách k naplnění osnov. 

Program Instrumentální uvědomování (MIU)

Program vychází z metody FIE.  Zakladatelem FIE je Reueven Feuerstein, na jehož základě ATC metod pro osobní rozvoj program prohloubilo a proměnilo. Program se skládá ze 14 instrumentů (každý zaměřený na jiné dovednosti) a obsahuje tak více než 500 stránek. 

Cíle programu MIU

  • rozšiřování kapacity lidského organismu a vedení jedince ke kvalitnějšímu a samostatnějšímu učení a k co možná největší samostatnosti a nezávislosti
    rozvinutí učebního potenciálu
  • náprava deficitních kognitivních funkcí
  • osvojení si základních představ, názvů a operací
  • vytváření vnitřní motivace prostřednictvím utváření zvyků
  • vytváření motivace uvnitř úkolů
  • vytváření vhledu a hloubavého myšlení
  • rozvoj aktivního učení

Principy zprostředkovaného učení

Ne každá mezilidská interakce je zkušeností zprostředkovaného učení. Uvádíme 12 kritérií, která by měly aktivity splňovat, abychom mohli hovořit o zkušenosti zprostředkovaného učení.

Zprostředkování záměru a vzájemnosti Dochází ke zprostředkování záměrů, aby byl žák vtažen do tématu jako aktivní partner.
Zprostředkování využití v širším kontextu Dochází k překračování aktuální situace (situace ,,tady a teď“) a zaměřování pozornosti na jevy a události, které jsou “za hranicemi” dané problematiky.
Zprostředkování významu Dochází k propojení pojmů, událostí s citovým a hodnotovým významem. 
Zprostředkování pocitu kompetence Vytváří se podmínky, které rozvíjejí schopnosti, zručnost a další dovednosti a ve kterých dítě bude schopné zvládat další úkoly.  Pocit kompetence je jeden z podstatných motivačních faktorů. Úkoly jsou zadávány tak, aby žáci byli schopni je úspěšně vyřešit.
Zprostředkování kontroly chování Jedná se o pomoc při vytváření žákovy autoregulace chování, nezávislosti na vnější kontrole, práce bez impulsivity a budování pocitu důležitosti vlastního procesu práce (nejde o výsledek, ani rychlost). Žák si může svou práci opravdu užít.
Zprostředkování sdílení Podporujeme sdílení zkušeností, protože sdílení je velmi obohacující proces, který má silnou emoční stránku a prohlubuje a učí spolupráci. 
Zprostředkování individuálních rozdílů Každý jedinec se liší zkušenostmi a podmínkami, ve kterých žije. Zaměřujeme se na potřebu být respektován a respektovat druhé.
Zprostředkování stanovení, plánování a způsobu dosažení cíle Podporujeme průběžné vyhledávání cílů; zaměření na cíl a rozvoj strategií pro jeho dosažení. 
Zprostředkování náročnosti Podporujeme snahu o vyhledávání nových a náročných podnětů a situací. Zaměřujeme se na úkoly, aby děti byly vystavovány takovým situacím, které povedou k jejich rozvoji, ale na druhé straně i případná velká náročnost úkolu nebude bránit úspěchu.
Zprostředkování vědomí lidského bytí jako měnící se skutečnosti Posilujeme vědomí, že člověk není neměnný, že se všichni lidé mohou měnit. 
Zprostředkování cesty za optimistickými alternativami Přesvědčení, že je něco možné, přináší události a aktivity, které možné proměňují v reálné. Pozitivní postoj přináší sílu a energii.  
Zprostředkování pocitu sounáležitosti Pocit, že člověk někam patří, je základem vnímání sebe samého ve vztahu k druhým lidem.