INFORMACE K ZÁPISU 2021/2022

Publikováno: 10.3.2021 Autor(ka): Petr Jíša

Zápis bude probíhat 6.4. - 16.4. 2021 bez osobní přítomnosti žáků.

Zápisy do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021 budou probíhat 6. dubna do 16. dubna 2021 bez osobní přítomnosti žáků. 

K zápisu k povinné školní docházce se je třeba přihlásit každé dítě, které k 31.8.2021 dovrší 6 let věku, mladší děti lze přijmout pouze na doporučení příslušného poradenského pracoviště. 

Kritéria pro přijímání do 1. ročníku povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022:

1.       Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy - území města Vlašim (Bolina, Bolinka, Domašín, Hrazená Lhota, Chobot, Nesperská Lhota, Polánka, Znosim) a obcí Ctiboř, Bílkovice, Hradiště, Kamberk, Kladruby, Kondrac, Libež, Miřetice, Mnichovice, Ostrov, Pavlovice, Pravonín, Psáře, Radošovice, Řimovice, Slověnice, Tehov, Veliš, Vracovice na základě Obecně závazné vyhlášky města Vlašim č. 7/2016 a uzavřených dohod s obcemi.

2.       Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod základní školy do naplnění kapacity školy.

Formuláře žádosti je ke stažení od 6.4.2021 na odkazu níže, na webových stránkách Města Vlašim a v papírové podobě také v budově školy.

Žádost o přijetí

Využít můžete také předvyplnění žádosti na tomto odkazu: Zápisy online

Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání je možné doručit žádost následujícími způsoby:
- do datové schránky školy: 2v8mt7b,
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
- poštou,
- osobním podáním do připravené schránky ve škole (boční vchod do školy).

Pokud podáte přihlášku např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Součástí žádosti je doložení rodných listů (stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem). Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nezbytné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce žáka může žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. V případě, že v přihlášce vyplníte, že zároveň budete žádat o odklad, budeme vás telefonicky kontaktovat, vše vysvětlíme a pošleme vám formulář žádosti. Tato žádost musí být podána do 31.5.2021 a doplněna doporučením poradenského pracoviště a dětského lékaře. Součástí doporučení poradenského pracoviště může být i možnost navštěvovat přípravnou třídu. Na základě zájmu zákonných zástupců žáků s odkladem školní docházku jsme připraveni přípravnou třídu otevřít i ve školním roce 2021/2022 .

V případě, že dítě již mělo odklad, stačí oznámit škole, zda Vaše dítě nastoupí, či ne, na telefonním čísle: 317 843 136 (do poloviny dubna 2021) nebo mailem na adresu kancelar@zsvorlina.cz. 

Jakékoliv dotazy ohledně zápisu, přípravné třídy nebo školy jejího zaměření můžete směřovat na tel. 731 171 193 (ředitel školy) nebo 605 018 934 (zástupkyně pro I. stupeň).

Nabízíme:

 • metody rozvoje studijních dovedností (Feuersteinovo instumentální obohacování)
 • metodu Hejného matematiky v jedné z paralelních tříd na 1.stupni
 • využívání digitálních technologií ve výuce (22 interaktivních tabulí, digitální přípravy, počítačové pracovny, projektory, 3D tisk atd.)
 • důraz na výuku cizích jazyků (týdenní výuka anglicky mluvících studentů, nabídka pobytových zájezdů do Anglie, výuka s rodilým mluvčím)
 • podporu čtenářství (čtenářské dílny, klub)
 • projektové vyučování na I. i II.stupni
 • intenzivní výuku tělesné výchovy
 • maximální podporu žákům s handicapem (individuální vzdělávací programy, péče speciálního pedagoga, asistentů pedagoga)
 • důraz na rozvoj pracovních dovedností (předmět Člověk a svět práce)
 • studijní skupiny pro nadané v matematice
 • podporu účasti žáků na soutěžích a olympiádách
 • výuku náboženství
 • přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky
 • kvalitní výchovné poradenství a okamžité řešení výchovných problémů
 • aktivní školní parlament
 • sedm oddělení školní družiny (6:30 - 17:00 hod.)
 • mnoho zájmových kroužků ve spolupráci s MěDDM Vlašim přímo ve škole (logopedická prevence, program Maxík, šachy, keramika, atletická přípravka, florbal, odbíjená)
 • spolupráci s institucemi v regionu (návštěvy muzea, kina, KD Blaník, Ekocentra, středních škol, dopravního hřiště, bezpečnostních složek)
 • využíváním odborných pracoven (pro cizí jazyky, humanitní předměty, přírodopis, chemii, fyziku,  hudební výchovu, výtvarnou výchovu, výuku vaření), dílen, keramické dílny, knihovny, tělocvičen a krásného venkovního areálu
 • výuku lyžování prostřednicím lyžařských kurzů pro žáky 7., 8. a 9. ročníků
 • zapojení do projektů Rodiče vítáni, Ovoce do škol, Mléko do škol
 • jídelnu v budově školy

Těšíme se na Vás!                                                                               kolektiv ZŠ Vorlina, Vlašim