Úvodní informace

Veškerá agenda knihovny probíhá prostřednicvím systému Bakaláři

ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY

Ředitel školy vydává podle ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) po projednání v pedagogické radě tento řád odborné učebny jako součást řádu školy.  Řád učebny je vyvěšen v učebně na viditelném místě, je schválen ředitelem školy (podpis ředitele a razítko školy). Žáci jsou s ním seznámeni vždy při první návštěvě knihovny.

Řád stanovuje pravidla provozu školní knihovny při ZŠ Vorlina Vlašim, příspěvková organizace. Stanovuje práva a povinnosti návštěvníků a podmínky provozu knihovny.


I. Základní ustanovení

 1. Školní knihovnu mohou navštěvovat žáci a zaměstnanci ZŠ Vorlina Vlašim, příspěvková organizace.
 2. Čtenářem knihovny se stává každý žák či zaměstnance školy, který projeví zájem a přihlásí se u knihovnice. Zavazuje se dodržovat řád knihovny a pravidla výpůjček.
 3. Při první návštěvě je návštěvník seznámen s řádem školní knihovny a s pravidly bezpečnosti při pobytu v jejích prostorách.
 4. Školní knihovna podporuje výchovu a vzdělávání a svou činností především napomáhá rozvoji čtenářské gramotnosti žáků. 

II. Knihovní fondy

 1. Knihovní fond tvoří knihy. 
 2. Knihovní fond je doplňován v souladu se vzdělávacím programem školy formou nákupu  z prostředků školy, unie rodičů a darů.
 3. Je prováděna aktualizace knihovního fondu, jsou vyřazovány opotřebované a ztracené knihy.

III. Způsoby půjčování

 1. Knihy se půjčují na 1 měsíc, nejvýše 2 knihy najednou. O případném prodloužení výpůjční doby rozhodne knihovnice. 
 2. O výpůjčce a o vrácení knihy se provede elektronický zápis. Uživatel nesmí z knihovny vynášet knihy, které nebyly řádně zaregistrovány.
 3. Knihy se půjčují vždy zdarma ve výpůjční době, kterou stanoví a zveřejní knihovnice. 
 4. V knihovně si mohou žáci knihy půjčit, prohlížet, číst, mohou zde psát referáty, učit se a využívat výpočetní techniku.
 5. Všechny vypůjčené knihy musí být vráceny vždy před ukončením daného školního roku.

IV. Povinnosti čtenářů

 1. Vracet knihy ve stanovené výpůjční době nebo požádat o její prodloužení (půjčování a vracení knih probíhá ve stanovených výpůjčních hodinách, popřípadě dle domluvy čtenáře s knihovnicí)
 2. Čtenář zodpovídá za stav vypůjčených knih, proto si je ve vlastním zájmu před půjčením prohlédne a nahlásí knihovnici jejich případné poškození.
 3. Do knih se nesmí vpisovat, podtrhávat, vytrhávat stránky, ničit obaly a označení na knihách ani je jiným způsobem poškozovat.
 4. Čtenář nesmí vypůjčené knihy půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, kdy je má půjčené.
 5. Nevrátí-li čtenář vypůjčené knihy včas, knihovnice jej nebo jeho zákonné zástupce upozorní formou upomínky.
 6. V prostorách knihovny se chovat tiše, nerušit ostatní čtenáře.
 7. Nenosit s sebou do knihovny žádné jídlo, pití.
 8. Případné zranění hlásí žák okamžitě přítomné knihovnici.
 9. Do knihovny vstupuje žák vždy řádně přezutý, udržuje zařízení knihovny v pořádku a čistotě.

V. Poplatky

 1. V případě poškození knihy čtenář uhradí částku dle požadavku knihovnice (10 až 100 procent ze zůstatkové ceny knihy podle míry poškození).
 2. Ztráta knihy se nahradí knihou téhož titulu nebo jinou knihou po dohodě s knihovnicí, nebo se zaplatí částka, kterou určí knihovnice.
 3. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty nebo uhrazení všech pohledávek má knihovnice právo pozastavit žákovi půjčování knih.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Řád školní knihovny je vyvěšen na viditelném místě
 2. Řád nabývá účinnosti dne 3.9.2018