INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Publikováno: 27.8.2021 Autor(ka): Petr Jíša

Milí žáci, vážení rodiče,

školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. září 2021.

V novém školním roce přivítáme 67 prvňáčků a 14 dětí přípravné třídy, kteří se svými rodiči se shromáždí v 8:00 hod. před budovou školy u svých nových třídních učitelek (1.A. Mgr. Lucie Štorcová,  1.B Mgr. Iva Karellová, 1.C Mgr. Michaela Kahounová, PT Ludmila Kyjonková). Paní učitelky budou viditelně označeny písmenem své třídy. Po slavnostním zahájení se žácii za pomoci svých rodičů otestují a se svými učitelkami se odeberou do učeben prvních tříd, kde proběhne slavnostní uvítání. Pro rodiče je poté připravena informační schůzka.

Žáci 2. - 9. tříd (bez doprovodu rodičů) se po příchodu do školy odeberou do svých kmenových tříd, kde je uvítají jejich třídní učitelé a sdělí nezbytné informace k prvnímu týdnu ve škole a zorganizují testování.

Rodiče žáků 2.-9. ročníků žádáme, aby nevstupovali do budovy a na své děti čekali před branou školy (informativní schůzky 1. ročníků na nádvoří školy).

První školní den končí v 9:40 hodin. 

Žáci mohou využít 1.9.2021 školní družinu, odpoledne bude otevřena do 16:00 hodin. 

Školní jídelna bude v provozu od 1.9.2021 a všichni žáci mají jídlo objednané.


PROVOZ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálním platném mimořádném opatření MZd (žáci - rouška, dospělí - respirátor).

  • Omezujeme vstup rodičů a jiných osob do školy, vstup bude umožněn pouze v odůvodněných případech a po předchozí domluvě.
  • Do školy nesmí vstoupit žáci či jiné osoby s příznaky infekčního onemocnění  
  • V případě, že žák bude vykazovat známky akutního onemocnění, oddělíme jej od ostatních žáků, tuto skutečnost oznámíme neprodleně zákonnému zástupci a informujeme ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy (Povinností zákonného zástupce pak bude telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu).
  • Budeme klást zvýšenou pozornost na dezinfekci rukou, dodržování základních hygienických pravidel, pravidelné větrání a pravidelný úklid prostor.
  • Omezíme pohyb žáků v prostorách školy, abychom minimalizovali kontakt mezi žáky 1. a 2. stupně.
  • Rozvrh hodin bude uzpůsoben hygienickým podmínkám při školním stravování.
  • Veškeré další podrobné informace a pokyny obdrží žáci od třídních učitelů a zákonní zástupci prostřednictvím elektronické žákovské knížky a webových stránek.


INFORMACE K PREVENTIVNÍMU TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne ve školách plošné screeningové testování dětí a žáků, a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených 1. září, 6. září a 9. září 2021.

K testování budou použity neinvazivní antigenní testy pro samoodběr.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 

Tuto bezinfekčnost je nutné prokázat platným certifikátem, který zůstane škole k dispozici.

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování, ale dostaví se na vyučování později nebo některý následující den, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, omezení v hodinách tělocviku a hudební výchovy, rozestup od ostatních osob při konzumaci potravin).

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ

V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný žák oddělen od ostatních žáků a zákonní zástupci budou informováni o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy. Povinností zákonného zástupce pak bude telefonicky kontaktovat praktického lékaře k potvrzujícímu testu PCR.

V případě pozitivního výsledku testu provedeného 9. září 2021 bude pozitivně testovaný žák oddělen od ostatních žáků (nutné bezodkladné vyzvednutí zákonnými zástupci) a všichni žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu musí opustit školu (také nutné vyzvednutí těchto žáků zákonnými zástupci).