Informace k provozu od 12.4.2021

Publikováno: 7.4.2021 Autor(ka): Petr Jíša

Děkujeme, že sledujete informace na webu i Bakalářích. Doufáme, že se nám nástup společně podaří zvládnout.

Vycházíme z doporučení a opatření MŠMT a MZ - více zde https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Nastavení rotační výuky (střídavé týdny prezenční a distanční výuky):

od 12.4. mají prezenční výuku tyto třídy: 1.B, 1.D, 2.A, 3.A, 3.C, 4.B, 5.A, 5.C a přípravná třída.

od 19.4. mají prezenční výuku tyto třídy: 1.A, 1.C, 2.B, 2.C, 3.B, 4.A, 4.C, 5.B a přípravná třída.

Podmínky pro prezenční výuku: 

 • Zachování homogenních skupin (celé třídní kolektivy)
 • Týdenní rotace tříd
 • Zachování homogenních skupin i ve školní družině
 • Výuka dle platného rozvrhu
 • Absence příznaků infekčního onemocnění u žáků (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, ztráta chuti a čichu apod.)
 • Nošení chirurgických roušek, respirátorů nebo jiné ochrany úst s účinností vyšší než 94 % (např. certifikované látkové roušky)
 • Testování antigenními neinvazními testy 2x týdně
 • Větrání tříd a společných prostor
 • Stravování za dodržení všech platných hygienických pravidel a nařízení

Testování (dostupné informace zde: https://testovani.edu.cz/pro-rodice, leták pro rodiče, leták pro žáky):

 • Samotestování výtěrem z přední části nosu ve třídách
 • U žáků 1. až 3. ročníků a přípravné třídy je povolena účast rodičů (za dodržování všech platných hygienických nařízení). Potřebu asistence prosím nahlaste třídním učitelům, zajistíme prostory k testování
 • Testování vždy v pondělí a ve čtvrtek, v případě absence žáka ihned po jeho příchodu do školy
 • Neotestovaní žáci nemohou být vpuštěni do výuky
 • Žáci s pozitivním testem v pondělí musí jít domů a následně na konfirmační PCR test
 • Při pozitivním testu alespoň jednoho žáka  ve čtvrtek musí jít domů celá třída, která čeká na výsledek konfirmačního PCR testu (graficky zde). O výsledku čtvrtečních testů budete informování v mezi 8:00 - 9:00 hod. prostřednictvím elektronické ŽK (Bakaláři). Pro případ odchodu žáka domů je nutné zajistit jeho okamžité vyzvednutí.
 • Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu provedený na odběrovém místě, ne starší 48 hodin, a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění
 • Testování se neprovádí u žáků, kteří prodělali onemocnění Covid-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního RT-PCR testu. Tuto skutečnost je nutné prokazatelně doložit

Škola je povinna řídit se mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví a musí se také řídit zákonem o ochraně veřejného zdraví. Prosíme tedy rodiče, kteří nesouhlasí s testováním, aby tuto skutečnost sdělili škole na adresu kancelar@zsvorlina.cz  nebo prostřednictvím svých třídních učitelů.

Vaše rozhodnutí bude plně respektováno, prezenční výuka bude omluvena. Vaše dítě pak dostane od třídního učitele soupis úkolů, které bude žák plnit nadále distančním způsobem (samostudium, ne on-line). Po domluvě s vyučujícími budou určeny termíny pro odevzdávání těchto zadání. Jakmile bude třída dítěte v distančním modu, bude se žák připojovat na on-line hodiny se svou třídou a plnit úkoly distanční formou.

Stravování:

 • Výdej obědů při prezenční výuce bude podle rozpisu po jednotlivých třídách. Žáci budou automaticky přihlášeni k odběru oběda. Pokud nebudete chtít, aby Vaše dítě chodilo na obědy, musíte si oběd odhlásit.

Školní družina:

 • Provoz bude od 7,00 (ranní) do 16,00 hodin (odpolední) 
 • Školní družina funguje jen pro žáky, kteří mají prezenční výuku
 • Žáci, kteří přijdou do ranní družiny, budou otestováni ráno, poté už se testovat nebudou
 • Žáci s pozitivním testem musí jít domů

Zajištění péče pro děti zaměstnanců vybraných profesí (více zde https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021 )

 • Je povolena celodenní osobní přítomnost žáků 1. stupně ve školní družině v době jejich distanční výuky
 • Žáci se zapojují do distanční výuky své třídy
 • Žáci mají nárok na školní stravování
 • Povinnost testování těchto žáků + stejná pravidla v případě pozitivního testu 
 • Příslušnost k vybraným profesím musí být doloženo potvrzením zaměstnavatele (pro informace můžete kontaktovat ředitele školy na tel. 731 171 193)

Ošetřovné

 • nárok na ošestřovné pouze v době distanční výuky
 • pro složky IZS a vybrané profese nárok na ošetřovné není (z důvodu povinnosti zajistit péči o žáka)
 • více informací na: https://www.mpsv.cz/osetrovne