Školní pedagogické pracoviště

ŠPP je součástí školy, jejímž úkolem je poskytovat primární poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům učitelům školy podle Vyhlášky č. 27/2016 Sb. O vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných, v platném znění.

Pracovníky ŠPP jsou výchovný poradce, speciální pedagogové a školní metodici prevence. Na tyto pracovníky se mohou obracet zájemci o konzultace, individuální pomoc při řešení problémů, konfliktů apod., o podporu při studijních potížích nebo při hledání nejlepší studijní cesty atd. Žák, zákonný zástupce nezletilého žáka nebo učitel se mohou se svým požadavkem obrátit na kteréhokoliv pracovníka ŠPP. Ten zajistí odbornou pomoc v rámci svých kompetencí nebo případ předá dalším pracovníkům ŠPP, případně zprostředkuje pomoc školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra apod.).

 

Pedagogicko - psychologická poradna

pracoviště Vlašim, Luční 1699

telefon: 607 071 474

e-mail: hejna@pppsk.cz

 

pracoviště Benešov, Černoleská 1997

telefon: 317 722 904; 737 764 262

e-mail: benesov@pppsk.cz