rodiče vítáni školní program

řád školní knihovny

ZŠ Vorlina / Žáci / Školní knihovna / Řád školní knihovny

Řád školní knihovny

 

Článek I. – základní ustanovení

1. Školní knihovnu mohou navštěvovat žáci a zaměstnanci ZŠ Vorlina,Vlašim.

2. Čtenářem knihovny se stává žák školy na základě písemné přihlášky podepsané zákonným zástupcem. Na základě přihlášky bude čtenáři vystaven čtenářský průkaz.

Článek II.- knihovní fondy

1. Knihovní fondy tvoří tištěné dokumenty – knihy, časopisy.

2. Knihovní fond je doplňován v souladu se vzdělávacím programem školy formou nákupu z prostředků školy, unie rodičů a darů.

3. Je prováděna aktualizace knihovního fondu, jsou vyřazovány opotřebované a ztracené dokumenty.

Článek III. – způsoby půjčování

1. Knihy se půjčují na 1 měsíc, nejvýše 3 knihy najednou. O případném prodloužení výpůjční doby rozhodne knihovník.

2. Knihy a časopisy se půjčují vždy zdarma ve výpůjční době, kterou stanoví a zveřejní knihovník.

3. V knihovně si mohou žáci knihy a časopisy půjčit, prohlížet, číst, mohou zde psát referáty, učit se a využívat výpočetní techniku.

4. Všechny vypůjčené knihy musí být vráceny vždy před ukončením daného školního roku.

Článek IV. – povinnosti čtenářů

1. Vracet knihy ve stanovené výpůjční době nebo požádat o její prodloužení.

2. Čtenář zodpovídá za stav vypůjčených knih, proto si je ve vlastním zájmu před půjčením prohlédne a nahlásí knihovnici jejich případné poškození.

3. Do knih a časopisů se nesmí vpisovat, podtrhávat, vytrhávat stránky, ničit obaly a označení na knihách ani je jiným způsobem poškozovat.

4. Čtenář nesmí vypůjčené knihy a časopisy půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, kdy je má půjčené.

5. V prostorách knihovny se chovat tiše, nerušit ostatní čtenáře.

6. Nenosit s sebou do knihovny žádné jídlo, pití.

7. Případné zranění hlásí žák okamžitě přítomné knihovnici.

8. Do knihovny vstupuje žák vždy řádně přezutý, udržuje zařízení knihovny v pořádku a čistotě.

Článek V. – poplatky

1. V případě poškození knihy se hradí 10 až 50 procent z ceny knihy podle míry poškození

2. Ztráta knihy se nahradí knihou téhož titulu nebo jinou knihou po dohodě s knihovnicí

anebo se zaplatí částka, kterou určí knihovnice

Článek VI. – závěrečné ustanovení

1. Řád školní knihovny je vyvěšen na viditelném místě.

2. Žáci jsou s ním seznámeni vždy při první návštěvě školní knihovny.

Článek VII. – účinnost

1. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dne 1.9.2012

Zodpovídá knihovník školní knihovny: Ivana Kolandová

 

Ve Vlašimi dne 1.9. 2012

Mgr. Petr Jíša

ředitel školy

Základní škola, Vlašim,
Vorlina 1500, okres Benešov

U Vorliny 1500
258 01 Vlašim

Telefon:(+420) 317 843 136
Fax:(+420) 317 847 114
E-mail:kancelar@zsvorlina.cz
E-mail:POŠTA GOOGLE

design: hazmi.cz