rodiče vítáni školní program
Aktuality

Příprava žáků 9. ročníků

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků 9. ročníků ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky.

Vážení zákonní zástupci žáků 9. ročníků, 

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 budou do škol moci na základě vašeho zájmu docházet žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. O zařazení žáků do skupin rozhodne ředitel školy. 

Obsahem přípravy bude učivo z předmětů přijímací zkoušky, tedy z českého jazyka a matematiky. Cílem bude příprava na přijímací zkoušku.

Příprava bude probíhat v pondělí a středu, a to vždy od 9:00 do 12:30 hodin (1,5 hodinový blok matematiky a českého jazyka). V pátek bude možné dohodnout s vyučující individuální konzultaci.

Naším cílem je umožnit přímou podporu žákům k přípravě na přijímací zkoušky. Distanční výuka bude pro všechny žáky nadále pokračovat. Naší potřebou je, aby žáci dodržovali stanovená hygienická pravidla. 

Žák i zákonný zástupce je povinen seznámit se s podmínkami ochrany zdraví a provozu školy, které budou zveřejněny na stránkách školy (budou zaslány prostřednictvím Bakalářů).

Kritéria pro přijetí žáků do skupiny: žák bude skládat jednotnou přijímací zkoušku a současně není přijat na střední školu.

Pokud máte zájem o docházku vašeho dítěte do školy, vyplňte závaznou přihlášku a odevzdejte ji nejpozději do čtvrtka 7. 5. 2020 naskenovanou emailem, prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo schránky školy.

Později již nelze žáka zařadit. Přihlášení žáka do přípravy je závazné, žák musí přípravu navštěvovat povinně a pravidelně.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci

 

 

                                Mgr. Petr Jíša v. r.

                                ředitel školypříloha:
Podmínky ochrany zdraví a provozu školy v období od 11.5.2020 do konce školního roku 2019/2020 

Tento dokument nastavuje základní provozní podmínky školy v souvislosti s přítomností žáků 9. ročníků ve škole.

Kritéria pro přijetí žáků do skupiny:
 • žák bude skládat jednotnou přijímací zkoušku 
 • žák není přijat na střední školu
Povinnosti zákonných zástupců
 • podepisovat týdně čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a seznámit se s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • seznámit se s pravidly organizace přípravy, provozní době a hygienických opatřeních 
 • v případě závažného důvodu, kdy žák nemůže být na přípravě přítomen, omluví žákovu nepřítomnost jeho zákonný zástupce ihned v den nepřítomnosti před zahájením výuky
 • při podezření na možné příznaky COVID-19 zajistit okamžité vyzvednutí žáka
Povinnosti žáků
 • na začátku týdne při vstupu do školy předložit písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha)
 • při prvním vstupu do školy předložit písemné seznámení s vymezením rizikových skupin (viz příloha)
 • docházet řádně a včas na přípravu
 • dodržovat pravidla organizace přípravy
 • pohybovat se ve vymezených prostorách
 • dodržovat stanovená hygienická pravidla  
 • Opakované nedodržování povinností žáka je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. vyřazení žáka z přípravy. O každém nedodržení povinnosti bude škola informovat zákonné zástupce prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Organizační pravidla

Příchod ke škole a vstup do školy:
 • žáci budou vstupovat do školy vymezeným vchodem za účasti pověřeného pedagogického pracovníka
 • před školou budou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit
V budově školy:
 •  po příchodu do školy musí každý použít dezinfekci na ruce
 • všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat
 • před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky
Ve třídě:
 • neprodleně po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce, doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem)
 • maximální počet žáků ve skupině žáků je 15, je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě
 • v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru), pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě
 • při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku
 • žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě
Školní stravování:
 • žáci se mohou stravovat ve školní jídelně
 • pokrmy vydává personál včetně čistých příborů - strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory
 • v jídelně se při výdeji jídla nebudou potkávat žáci z různých skupin žáků 
 • při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě (tedy nejméně 1,5 metru)
 • žáci si budou sedat na vymezená místa
 • před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 • rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku
 • při konzumaci je nutné zachovat rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru)
publikováno 5.5.2020

Základní škola, Vlašim,
Vorlina 1500, okres Benešov

U Vorliny 1500
258 01 Vlašim

Telefon:(+420) 317 843 136
Fax:(+420) 317 847 114
E-mail:kancelar@zsvorlina.cz
E-mail:POŠTA GOOGLE

design: hazmi.cz