rodiče vítáni školní program

Manuál závěrečné práce

ZŠ Vorlina / Škola / Informace o třídách / 2. stupeň 2016/17 / Manuál závěrečné práce

 

Závěrečná práce

Závěrečná práce bude sloužit zejména k prohlubování zájmů žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění úkolu podle podmínek a prezentace. Důraz bude kladen na samostatné zvolení, plánování a plnění záměru daného tématem. Cílem obsahu předmětu ICT v 9. ročníku je samostatné vytvoření závěrečné práce podle předem daných podmínek a kritérií a následné obhájení práce před komisí za účasti veřejnosti. Závěrečná práce je jednou z forem ověřování vědomostí a dovedností žáků.

 

Cíle

Zpracováním a obhajobou práce by žák měl prokázat zejména tyto dovednosti:

 • vyhledává a třídí informace a použije je při tvůrčí činnosti
 • operuje s termíny
 • uvádí věci do souvislostí, propojuje poznatky
 • zhodnotí své výsledky
 • naplánuje a promyslí způsob řešení problému
 • kriticky myslí
 • je schopen obhájit a zhodnotit výsledky svých činů
 • formuluje myšlenky v logickém sledu
 • vyjadřuje se výstižně a souvisle v písemném a ústním projevu
 • využívá ICT
 • respektuje různá stanoviska
 • respektuje přesvědčení druhých
 • využívá znalosti z jednotlivých oborů v zájmu vlastního rozvoje

 

Organizace předmětu

Závěrečná práce bude probíhat v 9. ročníku v rámci předmětu ICT v týdenní dotaci 1 hodina. Bude realizován ve třídě nebo v odborné učebně vybavené projekční technikou. V prvním pololetí se budeme zaměřovat na dovednosti nezbytné pro vytvoření práce (zopakování formátování textu, citace a pravidla jejich použití, prezentace, mluvený projev...). Ve druhém pololetí budou žáci v rámci předmětu zpracovávat svou práci. Vyučující předmětu zajistí podmínky pro formální stránku, vedoucí práce pro obsahovou stránku práce.

Téma si žáci volí ze seznamu témat připraveného vyučujícími, nebo mohou navrhnout ke schválení některému z vyučujících své vlastní téma. Každý učitel může vést maximálně 4 práce. Stejné téma mohou současně zvolit nejvýše dva žáci z ročníku (v případě, že zájem žáků o některé z témat bude větší, rozhodne vyučující).

Žák u vedoucího práce absolvuje minimálně čtyři povinné konzultace (viz harmonogram).

 

Časový harmonogram

 • září    - seznámení s předmětem
 • říjen, listopad   - vyhlášení témat učiteli

-           1. povinná konzultace týkající se výběru tématu (do 4.11.2016)

 • prosinec - 2. povinná konzultace týkající se osnovy a zaměření práce (do 20.12.2016)
 • únor   - začátek vlastního psaní práce
 • březen - 3. povinná konzultace týkajícího se prvního konceptu práce (do 24.3.2017)
 • duben - 4. povinná konzultace na finální verzi práce (do 21.4.2017)

                                   odevzdání práce 28.4.2017

 • květen - odevzdání práce + tvorba prezentace (odevzdání prezentace 26.5.2017)
 • červen - obhajoby prací a vyhodnocení (5. - 16.6.2017)

 

Podmínky práce

Stanovený obsah práce

 • titulní strana - viz šablona (musí obsahovat: název školy, „Závěrečná práce", název práce, datum, jméno žáka a třídu, jméno vedoucího práce)
 • prohlášení o samostatném zpracování práce - viz šablona
 • obsah
 • samotná práce - 5 - 10 normostran (1800 znaků/stránka) u prací teoretického charakteru, 2 - 10 normostran u prací praktického charakteru (součástí práce pak musí být nějaký výtvor, internetová stránka, model, pomůcka, artefakt apod.)

 

Úvod - by měl obsahovat:

 • popis tématu (co?)
 • proč si žák téma vybral
 • kdo žákovi pomáhal
 • čeho chce žák dosáhnout

Vlastní práce

 • členěná do kapitol (nejméně tři)
 • vlastní úvahy a podložené hodnotící soudy
 • informace z více zdrojů

Závěr - vlastní zhodnocení, přínos práce

 • Seznam zdrojů
 • Přílohy

 

Formální pravidla

 • práce musí být zpracována na PC
 • písmo Times new Roman, velikosti 12
 • nadpis 16, tučně
 • podnadpis 14, tučně
 • číslování stran - uprostřed dole
 • řádkování 1,5
 • zarovnání do bloku
 • stejné mezery mezi jednotlivými odstavci
 • stejné mezery mezi nadpisy (podnadpisy) a odstavci
 • u odstavců odsazení 1. řádku
 • okraje - levý 3 cm, ostatní 2,5 cm
 • listy práce budou potištěny pouze z jedné strany

 

Struktura bibliografických citací (zjednodušeno pro Závěrečnou práci)

Bibliografická citace je souhrn údajů o citované publikaci, nebo její částí, umožňující její identifikaci. Základ citace tvoří prvky, které je nezbytné do citace začlenit - pokud jsou identifikovatelné.

Příklady bibliografických citací, včetně publikování v elektronických médiích:

- monografická publikace (kniha);

PŘÍJMENÍ AUTORA, INICIÁLA JEHO JMÉNA. Název knihy. Místo vydání: Nakladatelství, rok vydání.

DANIKEN, E. von. Prorok minulosti. Praha: Naše vojsko, 1994.

 

- články v časopisech a novinách;

PŘÍJMENÍ AUTORA, INICIÁLA JEHO JMÉNA. Název článku. Název časopisu, datum vydání, číslo vydání, stránky.

ŠÍŠA, Z. Chovná stanice pražské ZOO. Zvířata a my, duben 1995, č. 4, s. 25-29.

 

- internetové stránky;

PŘÍJMENÍ AUTORA, INICIÁLA JEHO JMÉNA. Název článku [online]. Poslední revize datum [cit. datum]. Dostupné z: <přesný odkaz>.

SHEMIRAMI, B. Ready toprint organizer [online]. Poslední

revize 20.1.1998 [cit.1999-12-05]. Dostupné z: <http://www.ilap.com/nsn>.

Upraveno pro potřeby předmětu ICT - 9. ročníky na ZŠ, Vlašim, Vorlina
SNOPKOVÁ, M. Bibliografické citace - nová norma [online]. [cit. 25.10.2010]. Dostupné z: <http://www.opf.slu.cz/vvr/dokumenty/norma_citace.php>.

 

Průběh obhajoby závěrečné práce

Představení práce žákem prostřednictvím prezentace (volba tématu, pojetí a specifikace tématu a jeho zpracování, přiblížení obsahu a významu práce).

Doplňující otázky (prostor pro členy komise, pro otázky, se kterými žák není předem seznámen).

Obhajobu je možné vést v cizím jazyce v případě, že žák o tuto možnost požádá při odevzdání závěrečné práce.

 

 

Způsob hodnocení

 

Práce posuzuje komise složená z učitelů školy na základě seznámení s prací a obhajoby. Výsledné hodnocení určuje známku za druhé pololetí z předmětu ICT.

 1. Závěrečná práce bude bodována. Žák může získat maximálně 100 bodů (maximálně 60 bodů za splnění obsahových kritérií, 20 bodů z formálních a 20 bodů z obhajoby).
 2. Práce bude hodnocena jako nedostatečná, pokud nebude v pořádku po formální stránce (tj. 10 nebo méně bodů z formálních kritérií).

3.   Práce bude hodnocena jako nedostatečná, pokud nebude obhájena.

 

 

Bodové rozpětí

Výsledná známka

100 - 81 bodů

1

80 - 61 bodů

2

60 - 41 bodů

3

40 - 21 bodů

4

20 - 0 bodů

5

 

Kritéria hodnocení práce teoretického zaměření

1) formální

přehlednost práce a prezentace

 • logická struktura, návaznost a členění
 • snadno najdeme důležité informace
 • neobsahuje efekty rušící dojem prezentace
 • přiměřené množství obrázků i textu

splnění podmínek (formální stránka) - rozsah, formát, odkazy, citace, zdroje

splnění termínů (práce v hodinách - ukázka formálního zpracování a konzultace)

2) obsahová

věcná správnost (+ úroveň porozumění tématu)

 • vhodně používá terminologii
 • práce obsahuje všechny podstatné informace
 • logické uspořádání
 • uvedené informace a myšlenky jsou obsahově správné
 • názory jsou logicky a systematicky doložené fakty
 • vlastní autorovy myšlenky jsou podpořené vhodnými příklady, důvody, detaily, jsou správně a srozumitelně vysvětleny
 • porozumění souvislostem
 • zdůvodnění tématu

originalita (původnost, nápady, úroveň vlastního myšlení)

 • práce je zpracovaná vlastními slovy, není opsaná
 • práce je nápaditá způsobem zpracování, strukturou nebo myšlenkami

pravopisná správnost

3) obhajoba

 • dodržení času
 • způsob obhájení
 • úroveň projevu

 

Kritéria hodnocení práce praktického zaměření

Podmínkou je vytvoření doplňujícího výrobku (např. výkres, plakát, model, webová stránka, artefakt, video, literární útvar apod.)

1) formální

přehlednost práce a prezentace

 • logická struktura, návaznost a členění psaného textu
 • snadno najdeme důležité informace
 • neobsahuje efekty rušící dojem prezentace
 • přiměřené množství obrázků i textu

splnění podmínek (formální stránka) - rozsah, formát, odkazy, citace, zdroje

splnění termínů (práce v hodinách - ukázka formálního zpracování a konzultace)

2) obsahová

věcná správnost (+ úroveň porozumění tématu)

 • vhodně používá terminologii
 • práce obsahuje všechny podstatné informace
 • logická návaznost v komentáři nebo postupu
 • uvedené informace a myšlenky jsou obsahově správné
 • názory jsou logicky a systematicky doložené fakty
 • vlastní autorovy myšlenky jsou podpořené vhodnými příklady, důvody, detaily, jsou správně a srozumitelně vysvětleny
 • splnění záměru (nebo žánru)
 • zdůvodnění tématu

originalita (původnost, nápady, úroveň vlastního myšlení)

 • celková estetická nebo funkční úroveň
 • práce je nápaditá způsobem zpracování, strukturou nebo myšlenkami

pravopisná správnost

3) obhajoba

 • dodržení času
 • způsob obhájení
 • úroveň projevu

 

Základní škola, Vlašim,
Vorlina 1500, okres Benešov

U Vorliny 1500
258 01 Vlašim

Telefon:(+420) 317 843 136
Fax:(+420) 317 847 114
E-mail:kancelar@zsvorlina.cz
E-mail:POŠTA GOOGLE

design: hazmi.cz